ما نسل بوسه های خیابانی هستیم

نسل درد دل با غریبه های مجازی

نسل جمله های کورش و شریعتی

نسل کادوهای یواشکی

نسل ترس از رقص نور ماشین پلیس

نسل سوخته…نسل من… نسل تو….

یادمان باشدهنگامی که دوباره به جهنم رفتیم

بین عذابهایمان مدام بگوییم

یادش بخیر… دنیای ما هم همینطور بود مثل جهنم