نه صبر جواب می دهد…

نه سکوت در انتظار صدا…

نه خواب جواب می دهد…

نه بیداری تا خود فردا…

گاهی…

بهتر است…

کوله بارت را زمین بگذاری…