چه کنم ؟

دل به که بندم ؟

به کجا روی کنم ؟

باز گو ای به کنار دگری خفته ی من ..