زندگى را نفسى ارزش غم خوردن نیست،

آنقدر سیر بخور، بگرد، بچرخ، بخند،

صفا کن